Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie en Algemene Voorwaarden Ruleworks B.V.
Versie 19 juni 2023 (Nederlands)

Bedrijfsinformatie

Ruleworks B.V. (“Ruleworks”) is een eenmans-advocatenkantoor gespecialiseerd in het bestuurs- en omgevingsrecht en aangrenzende onderwerpen, zoals het overheidsprivaatrecht. Ruleworks is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Mijnsheerenland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90198123. Ruleworks beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus geen derdengelden ontvangen.

Contactgegevens

Laan van Moerkerken 69
3271 AJ Mijnsheerenland
T: +31 85 049 9779
info@ruleworks.nl

Orde van Advocaten

Ruleworks en de daaraan verbonden advocaat zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en lokaal bij de Orde van Advocaten Rotterdam.

Verzekeraar

De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ruleworks is Markel Insurance SE, gevestigd in Rotterdam aan de Westerlaan 18 (3016 CK), zonder specifieke geografische dekking.

Betalingsgegevens

IBAN: NL31 ABNA 0122 3686 06
BIC: ABNANL2A
Btw-nummer: NL865239009B01

Zaakwaarneming

Zaakwaarnemer bij ontstentenis is mr. Mark West (SluisWest Advocaten).

Algemene Voorwaarden Ruleworks

Ruleworks hanteert de navolgende algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van een opdrachtgever (“Cliënt”) aan – en andere dienstverlening door – Ruleworks.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Rechtsbetrekking

 1. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Ruleworks, ongeacht enige andere bedoeling. Artikelen 7:404 (opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.
 2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door Ruleworks aan een Cliënt.

Honorarium en facturering

 1. Tenzij anders overeengekomen, declareert Ruleworks op basis van gewerkte tijd tegen de geldende uurtarieven, vermeerderd met ter uitvoering van een opdracht gemaakte onkosten.
 2. Ruleworks factureert maandelijks. Betaling van declaraties van Ruleworks dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder enig recht op verrekening of opschorting

Aansprakelijkheid

 1. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van Ruleworks kan uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van Ruleworks. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in verband hiermee wordt uitbetaald onder de door Ruleworks afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 2. Indien de verzekeraar niet uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van Ruleworks beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium dat in de voorafgaande 4 (vier) maanden aan Cliënt in rekening gebracht is, met een maximum van EUR 20.000 (twintigduizend euro).
 3. Alle vorderingsrechten – waaronder met betrekking tot schade – jegens Ruleworks in verband met haar werkzaamheden, vervallen één jaar na de dag waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten c.q. de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Ruleworks daarvoor. In alle gevallen vervallen de vorderingsrechten na verloop van twee jaar nadat de werkzaamheden door of namens Ruleworks zijn uitgevoerd.
 4. Aan Ruleworks verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Onder het begrip “aan Ruleworks verbonden personen” vallen alle voormalige, huidige en toekomstige (a) directe of indirecte aandeelhouders van Ruleworks (“partners”), (b) groeps-, holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van Ruleworks of haar partners en (c) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Aan Ruleworks verbonden personen (alsmede hun rechtsopvolgers) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. De Cliënt vrijwaart Ruleworks en de aan Ruleworks verbonden personen voor alle aan-spraken door derden waarvoor in artikel 7, 8 en 9 de aansprakelijkheid van Ruleworks is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.

Inschakeling van derden

 1. Ruleworks mag voor rekening van de Cliënt een derde inschakelen op de door deze derde gestelde voorwaarden. Ruleworks mag deze voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de Cliënt aanvaarden. Ruleworks is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde.

Gegevensbescherming

 1. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Ruleworks maakt in het kader van haar activiteit gebruik van digitale communicatie, gegevensopslag en cloud computing diensten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.
 2. Ruleworks verwerkt persoonsgegevens van haar Cliënten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie www.ruleworks.nl/privacystatement/.
 3. Ruleworks bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de Cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze ter-mijn mag Ruleworks deze dossiers vernietigen.

Beroepsregels en compliance

 1. Op de werkzaamheden van de aan Ruleworks verbonden advocaten zijn beroepsregels en de kantoorklachtenregeling van Ruleworks van toepassing. Zie voor de klachtenregeling www.ruleworks.nl/klachtenregeling/.
 2. Ruleworks zal voldoen aan elke meldings- of informatieplicht die op haar van toepassing is of wordt. Zo is Ruleworks wettelijk verplicht de identiteit van haar Cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden, zonder de Cliënt hierover te informeren.
 3. U verbindt zich ertoe Ruleworks alle informatie en documenten te verstrekken die zij op-vraagt teneinde te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving, haar interne beleid en haar procedures.

Beëindiging van de opdracht

 1. Cliënt kan de opdracht op elk moment beëindigen, onverminderd de plicht tot betaling van het tot op dat moment verschuldigde honorarium en kosten. Ruleworks kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als Cliënt een declaratie niet tijdig betaalt. Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door een schriftelijke mededeling.

Recht- en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Ruleworks is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

*-*-*

Company information and general terms and conditions of Ruleworks B.V.
Version June 19, 2023 (English)

Company information

Ruleworks B.V. (“Ruleworks“) is a one-man law firm specializing in administrative and environmental law and related subjects, such as governmental private law. Ruleworks is a limited liability company with its registered office in Mijnsheerenland and registered in the commercial register of the Chamber of Commerce under number 90198123. Ruleworks does not have a foundation for third-party funds and therefore cannot receive third-party funds.

Contact details
Laan van Moerkerken 69
3271 AJ Mijnsheerenland
T: +31 85 049 9779
info@ruleworks.nl

Insurer
Ruleworks’ corporate and professional liability insurer is Markel Insurance SE, located in Rotterdam at Westerlaan 18 (3016 CK), with no specific geographic coverage.

Financial
IBAN: ABNA 0122 3686 06
BIC: ABNANL2A
VAT number: NL865239009B01

Case Management
Case manager in absentia is Mr. Mark West
(SluisWest Lawyers).

Bar Association
Ruleworks and its associated attorney are registered with the Dutch Bar Association and locally with the Rotterdam Bar Association.

General Terms and Conditions of Ruleworks

Ruleworks maintains the following general terms and conditions. This concerns an English translation of the Dutch terms and conditions. In case of discrepancies between the English version and the Dutch version, the Dutch version prevails.

Applicability

 1. These terms and conditions apply to any assignment from a client (“Client“) to – and oth-er services provided by – Ruleworks.
 2. Deviation from these general terms and conditions may only be made in writing.

Legal relationship

 1. All assignments and other services are accepted and performed exclusively by Rule-works, regardless of any other intent. Sections 7:404 (assignment with a view to person) and 7:407(2) of the Dutch Civil Code (joint and several liability of multiple contractors) do not apply.
 2. Third parties cannot derive any rights from the services provided by Ruleworks to a Cli-ent.

Fee and billing

 1. Unless otherwise agreed, Ruleworks will bill based on time worked at the applicable hour-ly rates, plus expenses incurred in the execution of an assignment.
 2. Ruleworks invoices on a monthly basis. Payment of Ruleworks’ invoices must be made within 14 (fourteen) days of the invoice date, without any right of setoff or suspension

Liability

 1. An error or carelessness in Ruleworks’ services can only result in Ruleworks’ liability. This liability is limited to the amount paid in connection therewith under the (professional) liability insurance taken out by Ruleworks, plus the excess under that insurance.
 2. If the insurer does not pay out, Ruleworks’ total liability is limited to a maximum of the amount of fees charged to the Client in the previous 4 (four) months, with a maximum of EUR 20,000 (twenty thousand euros).
 3. All rights of action – including with respect to damages – against Ruleworks in connection with its work expire one year after the day the Client became aware or could reasonably have become aware of the existence of these rights of action or damages and Ruleworks’ possible liability for them. In all cases, rights of action expire two years after the work was performed by or on behalf of Ruleworks.
 4. Persons affiliated with Ruleworks shall in no event be liable. The term “persons affiliated with Ruleworks” includes all former, present and future (a) direct or indirect shareholders of Ruleworks (“partners”), (b) group, holding, operating, pension or other related entities of Ruleworks or its partners and (c) employees, consultants, directors, trainees, tempo-rary workers and freelancers. Persons affiliated with Ruleworks (as well as their legal successors) may also rely on these terms and conditions.
 5. The Client indemnifies Ruleworks and persons associated with Ruleworks against all claims by third parties for which Ruleworks’ liability is limited in Articles 7, 8 and 9. This indemnification also includes related costs.

Engagement of third parties

 1. Ruleworks may engage a third party on behalf of the Client on the terms and conditions set by such third party. Ruleworks may accept those terms and conditions, including any limitation of liability, on behalf of the Client. Ruleworks shall not be liable for any failure of that third party.

Data Protection

 1. All electronic communications, including e-mail, shall be deemed to be in writing. Rule-works uses digital communications, data storage and cloud computing services in the course of its business and is not liable for any damages resulting from their use.
 2. Ruleworks processes personal data of its Clients and persons working there for optimal service and in fulfillment of legal obligations. For more information, see www.ruleworks.nl/privacystatement.
 3. Ruleworks retains electronic or paper files for a minimum of seven years after the last substantive communication with the Client in the matter in question. At the end of this pe-riod, Ruleworks may destroy these files.

Professional rules and compliance

 1. The work of the attorneys associated with Ruleworks is subject to professional rules and Ruleworks’ office complaints procedure. For the grievance procedure, see www.ruleworks.nl/klachtenregeling/.
 2. Ruleworks will comply with any reporting or disclosure obligation that applies or becomes applicable to it. For example, Ruleworks is required by law to establish the identity of its Clients and to report unusual transactions to the authorities without informing the Client.
 3. Client undertakes to provide Ruleworks with all information and documents it requests in order to comply with its obligations under applicable laws and regulations, its internal pol-icies and procedures.

Termination of assignment

 1. Client may terminate the assignment at any time, without prejudice to the obligation to pay the fees and expenses due up to that time. Ruleworks may terminate the assignment sub-ject to fourteen days’ notice, or with immediate effect if Client fails to pay a bill in a timely manner. Termination can only take place by written notice.

Choice of law and forum

 1. All legal relationships with Ruleworks are governed by Dutch law.
 2. Disputes in the first instance shall be submitted exclusively to the District Court of Rot-terdam.

*-*-*