Algemene voorwaarden

Ruleworks B.V. (“Ruleworks”) hanteert de navolgende algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van een opdrachtgever (“Cliënt”) aan – en andere dienstverlening door – Ruleworks.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Rechtsbetrekking

 1. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Ruleworks, ongeacht enige andere bedoeling. Artikelen 7:404 (opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.
 2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door Ruleworks aan een Cliënt.

Honorarium en facturering

 1. Tenzij anders overeengekomen, declareert Ruleworks op basis van gewerkte tijd tegen de geldende uurtarieven, vermeerderd met ter uitvoering van een opdracht gemaakte onkosten.
 2. Ruleworks factureert maandelijks. Betaling van declaraties van Ruleworks dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder enig recht op verrekening of opschorting

Aansprakelijkheid

 1. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van Ruleworks kan uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van Ruleworks. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in verband hiermee wordt uitbetaald onder de door Ruleworks afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 2. Indien de verzekeraar niet uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van Ruleworks beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium dat in de voorafgaande 4 (vier) maanden aan Cliënt in rekening gebracht is, met een maximum van EUR 20.000 (twintigduizend euro).
 3. Alle vorderingsrechten – waaronder met betrekking tot schade – jegens Ruleworks in verband met haar werkzaamheden, vervallen één jaar na de dag waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten c.q. de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Ruleworks daarvoor. In alle gevallen vervallen de vorderingsrechten na verloop van twee jaar nadat de werkzaamheden door of namens Ruleworks zijn uitgevoerd.
 4. Aan Ruleworks verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Onder het begrip “aan Ruleworks verbonden personen” vallen alle voormalige, huidige en toekomstige (a) directe of indirecte aandeelhouders van Ruleworks (“partners”), (b) groeps-, holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van Ruleworks of haar partners en (c) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Aan Ruleworks verbonden personen (alsmede hun rechtsopvolgers) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. De Cliënt vrijwaart Ruleworks en de aan Ruleworks verbonden personen voor alle aan-spraken door derden waarvoor in artikel 7, 8 en 9 de aansprakelijkheid van Ruleworks is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.

Inschakeling van derden

 1. Ruleworks mag voor rekening van de Cliënt een derde inschakelen op de door deze derde gestelde voorwaarden. Ruleworks mag deze voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de Cliënt aanvaarden. Ruleworks is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde.

Gegevensbescherming

 1. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Ruleworks maakt in het kader van haar activiteit gebruik van digitale communicatie, gegevensopslag en cloud computing diensten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.
 2. Ruleworks verwerkt persoonsgegevens van haar Cliënten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie www.ruleworks.nl/privacystatement/.
 3. Ruleworks bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de Cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze ter-mijn mag Ruleworks deze dossiers vernietigen.

Beroepsregels en compliance

 1. Op de werkzaamheden van de aan Ruleworks verbonden advocaten zijn beroepsregels en de kantoorklachtenregeling van Ruleworks van toepassing. Zie voor de klachtenregeling www.ruleworks.nl/klachtenregeling/.
 2. Ruleworks zal voldoen aan elke meldings- of informatieplicht die op haar van toepassing is of wordt. Zo is Ruleworks wettelijk verplicht de identiteit van haar Cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden, zonder de Cliënt hierover te informeren.
 3. U verbindt zich ertoe Ruleworks alle informatie en documenten te verstrekken die zij op-vraagt teneinde te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving, haar interne beleid en haar procedures.

Beëindiging van de opdracht

 1. Cliënt kan de opdracht op elk moment beëindigen, onverminderd de plicht tot betaling van het tot op dat moment verschuldigde honorarium en kosten. Ruleworks kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als Cliënt een declaratie niet tijdig betaalt. Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door een schriftelijke mededeling.

Recht- en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Ruleworks is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

*-*-*